Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Σύναξη νέων και φοιτητών

Την Πέμπτη 8-11- 2012 στις 08:00 μ.μ.

 Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας
 θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης,

 με θέμα:Πορεία προς τα Χριστούγεννα και συνάντηση με το Χριστό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ


Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στίς 07:00 το απόγευμα στην σύναξη των γονέων και των νέων ζευγαριών της ενορίας μας, θα μιλήσει ο θεολόγος  κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΣύγχρονο περιβάλλον και η ελευθερία των παιδιών

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Σύναξη νέων και φοιτητών

Την Πέμπτη 8-11- 2012 στις 08:00 μ.μ.

 Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας
 θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης,

                                       με θέμα:Πορεία προς τα Χριστούγεννα

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 2012-2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΤΙΣ 07:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Η
  κ. ΧΑΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ( θεολογος - παιδαγωγός )

ΜΕ ΘΕΜΑ : Η  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 
             ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή Θ’ Λουκά – Η παραβολή του άφρονος πλουσίου
Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ιβ΄ 16-21
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Κέρδη επίγεια και ουράνια !
Θέλοντας ο Κύριος να δείξει πόσο ολέθριο είναι το πάθος της πλεονεξίας

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 15-11- 2012 στις 08:00 μ.μ.  Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης, με θέμα: Ανιχνεύοντας τον ψυχικό μας Κόσμο : Εξομολόγηση (Μέρος Β').

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

        ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
                ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
         ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
            ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΥΝΑΞΕΙΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 2012-2013

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Εισηγητής: π. Δαμασκηνός Αμπατζίδης

Θεολόγος
    
Οι συνάξεις
γίνονται συνήθως κάθε Παρασκευή
7  -  8.30 
με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου
       Παρασκευή
16  Νοεμβρίου   2012
      Ώρα :19.00        
      Αίθουσα
 Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας
Πρίν την σύναξη 6.30 - 7 ψάλλετε η παράκληση της Παναγίας

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

        Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ι’ 25-37
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν  Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ  Ἱερουσαλὴμ εἰς  Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ  Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.


Ο καλός Σαμαρείτης

Οι «άνθρωποι του Θεού»

—Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή; ρώτησε κάποτε ένας νομοδιδάσκαλος τον Κύριο θέλοντας να Τον παγιδεύσει.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή  9 - 11 - 2012 και ώρα 07:00 μ.μ.  Στην σύναξη των γονέων και των νέων ζευγαριών τη ενορίας μας θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης, με θέμα:Οι άγιοι μας χειραγωγούν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 8-11- 2012 στις 08:00 μ.μ.  Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης, με θέμα: Ανιχνεύοντας τον ψυχικό μας Κόσμο : Εξομολόγηση Μέρος Β'.

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:  ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Την ερχόμενη Πέμπτη 08 Νοεμβρίου  2012 στην ενορία μας πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το απόγευμα της Τετάρτης 07 Νοεμβρίου στις 05:00μ.μ. θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και το πρωί της Πέμπτης 08 Νομβρίου 07:00- 09:30π.μ. Θεία Λειτουργία

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ


ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ

Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου

  Στο κείμενο του π. Μωυσή ο άγιος Γεώργιος αναφέρεται ως Γέροντας, γιατί δεν είχε γίνει ακόμη η κατάταξή του στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κυριακή Ε’ Λουκά – Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου.
Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ις’ 19-31
Επεν Κύριος· 19  νθρωπός τις ν πλούσιος, κα νεδιδύσκετο πορφύραν κα βύσσον εφραινόμενος καθ᾿ μέραν λαμπρς. 20 πτωχς δέ τις ν νόματι Λάζαρος, ς βέβλητο πρς τν πυλνα ατο λκωμένος 21 κα πιθυμν χορτασθναι π τν ψιχίων τν πιπτόντων π τς τραπέζης το πλουσίου· λλ κα ο κύνες ρχόμενοι πέλειχον τ λκη ατο. 22 γένετο δ ποθανεν τν πτωχν κα πενεχθναι ατν π τν γγέλων ες τν κόλπον  βραάμ· πέθανε δ κα πλούσιος κα τάφη. 23 κα ν τ δ πάρας τος φθαλμος ατο, πάρχων ν βασάνοις, ρ τν  βραμ π μακρόθεν κα Λάζαρον ν τος κόλποις ατο. 24 κα ατς φωνήσας επε· πάτερ  βραάμ, λέησόν με κα πέμψον Λάζαρον να βάψ τ κρον το δακτύλου ατο δατος κα καταψύξ τν γλσσάν μου, τι δυνμαι ν τ φλογ ταύτ. 25 επε δ  βραάμ· τέκνον, μνήσθητι τι πέλαβες σ τ γαθά σου ν τ ζω σου, κα Λάζαρος μοίως τ κακά· νν δ δε παρακαλεται, σ δ δυνσαι· 26 κα π πσι τούτοις μεταξ μν κα μν χάσμα μέγα στήρικται, πως ο θέλοντες διαβναι νθεν πρς μς μ δύνωνται, μηδ ο κεθεν πρς μς διαπερσιν. 27 επε δέ· ρωτ ον σε, πάτερ, να πέμψς ατν ες τν οκον το πατρός μου· 28 χω γρ πέντε δελφούς· πως διαμαρτύρηται ατος, να μ κα ατο λθωσιν ες τν τόπον τοτον τς βασάνου. 29 λέγει ατ  βραάμ· χουσι Μωϋσέα κα τος προφήτας· κουσάτωσαν ατν. 30 δ επεν· οχί, πάτερ  βραάμ, λλ᾿ άν τις π νεκρν πορευθ πρς ατούς, μετανοήσουσιν. 31 επε δ ατ· ε Μωϋσέως κα τν προφητν οκ κούουσιν, οδ άν τις κ νεκρν ναστ πεισθήσονται.
Πλουσίου και Λαζάρου
Ο πλούτος που καταστρέφει:Ο πλούσιος της Παραβολής του σημερινού Ευαγγελίου