Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ


Θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφ. ιγ. 10 – 17.

Τω καιρώ εκείνω, Ήν διδάσκων ο Ιησούς εν μιά των συναγωγών εν τοις σάββασι. και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα, και μή δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές. ιδών δέ αυτήν ο Ιησούς, προσεφώνησε και είπεν αυτή, γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου, και επέθηκεν αυτή τας χείρας, και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. αποκριθείς δέ ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι τω σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε τω όχλω, έξ ημέραι εισίν εν αις δεί εργάζεσθαι, εν ταύταις ούν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μή τη ημέρα του σαββάτου. απεκρίθη ούν αυτώ ο Κύριος και είπεν, υποκριτά, έκαστος υμών τω σαββάτω ου λύει τον βούν αυτού η τον όνον απο της φάτνης, και απαγαγών ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ήν έδησεν ο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη, ουκ έδει λυθήναι απο του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου; και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτώ, και πάς ο όχλος έχαιρεν επι πάσι τοις ενδόξοις τοις γινομένοις υπ’ αυτού.


Απόδοση:

Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε κάποια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ !


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου  2014

 06:00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος. 

 08:30μ.μ. Ιερά Παράκληση στην Αγία Βαρβάρα

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2014

07:00 - 11:00 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ.Παντελεήμονος.

11:00 π.μ. Δοξολογία για την επέτειο της εορτής του πυροβολικού.

05:00μ .μ. Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

      Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά κι' ευλογημένα !!!                       Η Αγία Βαρβάρα να μας σκεπάζει!

                                                                                                                         

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΈΩΝ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 07:00 το απόγευμα θα μιλήσει στην σύναξη μας ο κ. Αθανάσιος Μαυρομάτης, καθηγητής Γενετικής του Α.Π.Θ. με θέμα: Γονίδια και περιβάλλον.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΗ παραβολή του άφρονος πλουσίου
Ευαγγέλιο Κυριακής:
Λουκ.ιβ16-21

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ Παρασκευή 15 Νοεμβρίου
ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 19:00


Στην σύναξη των γονέων και των νέων ζευγαριών σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα του ιερού ναού Αγίας  Βαρβάρας Κομοτηνής θα μιλήσει ο κ. Σπύρος Βόλτσης, ψυχολόγος, με θέμα: Όρια και κανόνες, λέμε όχι στα παιδιά μας ! 

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ         13-11-2013   

ΠΕΜΠΤΗ         14-11 -2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15-11-2013

ΣΑΒΒΑΤΟ        16-11- 2013

* Η Θεία Λειτουργία τελείται από τις 07:00 - 09:00 το πρωί 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΤο Ευαγγέλιο Κυριακής
Λουκ. ι’ 25-37
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν  Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ  Ἱερουσαλὴμ εἰς  Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΗ Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας
Λουκά Κεφ. Ιστ. 19 – 31
Είπεν ο Κύριος: «άνθρωπος τις ήν πλούσιος, και ενεδιδύσκετο πορφύραν και βύσσον, ευφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς. Πτωχός δέ τις ήν ονόματι Λάζαρος, ός εβέβλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος, και επιθυμών χορτασθήναι απο των ψιχίων των πιπτόντων απο της τραπέζης του πλουσίου, αλλά και οι κύνες ερχόμενοι απέλειχον τα έλκη αυτού. Εγένετο δέ αποθανείν τον πτωχόν, και απενεχθήναι αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Απέθανε δέ και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν τω άδη, επάρας τους οφθαλμούς αυτού, υπάρχων εν βασάνοις,

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013Την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2013 στις 07:00 το απόγευμα, θα μιλήσει στη σύναξη των γονέων και των νέων ζευγαριών της Ενορίας μας ο Ψυχίατρος κ. Γκάρο Εσαγιάν με θέμα: Αυτοκτονία: Υπάρχει λύση.

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΑΣ


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΙ' ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ,
 Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ


ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ από τις 08:00μ.μ. έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα

    Σήμερα το βράδυ στίς 08:00 μ.μ. θα τελέσουμε στον Ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνής, Αγρυπνία πρός τιμήν της Αγίας και Ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας. 


           Βιογραφία της Αγίας Αναστασίας 
Η όσια Αναστασία έζησε στα χρόνια του Δεκίου (κατ' άλλους του Διοκλητιανού) και Bαλλεριανού και καταγόταν από τη Ρώμη. Όταν πέθαναν οι πλούσιοι γονείς της, διαμοίρασε την περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αποσύρθηκε σε μοναστήρι.

Όταν τη συνέλαβε ο ηγεμόνας Πρόβος (περί το 256 μ.Χ.), υπενθύμισε στην Αναστασία την ανθηρή νεότητα της, για την οποία θα έπρεπε να αρνηθεί το Χριστό. Τότε, δυναμική υπήρξε η απάντηση της Αναστασίας: «Εγώ, είπε, μία ωραιότητα και νεότητα γνωρίζω, εκείνη που δίνει ο Χριστός στις πιστές και γενναίες ψυχές, που προτιμούν γι’ Αυτόν το θάνατο αντί άλλων εγκόσμιων αγαθών, όταν αυτά προτείνονται για την προδοσία του Θεού τους. Πλούτη είχα άφθονα. Δεν τα θέλησα. Αλλά το Χριστό μου τον θέλω και απ' Αυτόν καμία δύναμη δε θα μπορέσει να με χωρίσει. Αν αμφιβάλλεις, δοκίμασε». Εξαγριωμένος από την απάντηση ο Πρόβος, τη  μαστίγωσε στο πρόσωπο, και επειτα απο φρικτά  μαρτύρια τελικά την αποκεφάλισε. Έτσι, η Αναστασία πήρε τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Οκτωβρίου (Ζ´ Λουκά)

(Λουκ. η´ 41-56)
                Τ καιρ κείν, νθρωπός τις προσλθε τ ᾿Ιησο νομα ᾿Ιάειρος, κα ατς ρχων τς συναγωγς πρχε· κα πεσν παρ τος πόδας το ᾿Ιησο παρεκάλει ατν εσελθεν ες τν οκον ατο, τι θυγάτηρ μονογενςν ατ ς τν δώδεκα, κα ατη πέθνσκεν. ᾿Εν δ τ πάγειν ατν ο χλοι συνέπνιγον ατόν. Κα γυν οσα ν ύσει αματος π τν δώδεκα, τις ατρος προσαναλώσασα λον τν βίον οκ σχυσεν π᾿ οδενς θεραπευθναι, προσελθοσα πισθεν ψατο το κρασπέδου το ματίου ατο, κα παραχρμα στη ύσις το αματος ατς. Κα επεν ᾿Ιησος· Τίς ψάμενός μου; ᾿Αρνουμένων δ πάντων επεν Πέτρος κα ο σν ατ· ᾿Επιστάτα, ο χλοι συνέχουσί σε κα ποθλίβουσι, κα λέγεις τίς ψάμενός μου; Ο δ ᾿Ιησος επεν· Ηψατό μού τις· γ γρ γνων δύναμιν ξελθοσαν π᾿ μο. ᾿Ιδοσα δ γυν τι οκ λαθε, τρέμουσα λθε κα προσπεσοσα ατ δι᾿ ν ατίαν ψατο ατο πήγγειλεν ατ νώπιον παντς το λαο, κα ς άθη παραχρμα. Ο δ επεν ατ· Θάρσει, θύγατερ, πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου ες ερήνην. Ετι ατο λαλοντος ρχεταί τις παρ το ρχισυναγώγου λέγων ατ τι τέθνηκεν θυγάτηρ σου· μ σκύλλε τν διδάσκαλον. Ο δ ᾿Ιησος κούσας πεκρίθη ατ λέγων· Μ φοβο· μόνον πίστευε, κα σωθήσεται. ᾿Ελθν δ ες τν οκίαν οκ φκεν εσελθεν οδένα ε μ Πέτρον κα ᾿Ιωάννην κα ᾿Ιάκωβον κα τν πατέρα τς παιδς κα τν μητέρα. Εκλαιον δ πάντες κα κόπτοντο ατήν. Ο δ επε· Μ κλαίετε· οκ πέθανεν, λλ καθεύδει. Κα κατεγέλων ατο, εδότες τι πέθανεν. Ατς δ κβαλν ξω πάντας κα κρατήσας τς χειρς ατς φώνησε λέγων· Η πας, γείρου. Κα πέστρεψε τ πνεμα ατς, κα νέστη παραχρμα, κα διέταξεν ατ δοθναι φαγεν. Κα ξέστησαν ο γονες ατς. Ο δ παρήγγειλεν ατος μηδεν επεν τ γεγονός. 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
            Δύο θαύματα το Χριστο φηγεται σημεριν εαγγελικ περικοπή, τ θεραπεία τς π δώδεκα χρόνια «αμορροούσης» γυναικός κα τν νάσταση τς δωδεκάχρονης κόρης το αείρου. διος χρονικς προσδιορισμς στς δύο περιπτώσεις δν εναι τυχαος: διάρκεια τς ζως το κοριτσιο συμπίπτει μ τ διάρκεια τς ρρώστιας τς γυναίκας γι τν ποία γίνεται λόγος στν ρχ τς περικοπς. σο διαρκε ζωή, βρίσκεται νθρωπος κάτω π τν πήρρεια τς φθορς κα το πόνου. παρουσία μως το Χριστο νάμεσα στος νθρώπους σημαίνει τν παρχ νς νέου κόσμου φθαρσίας κα αωνιότητας.
Θ σταματήσουμε γι λίγο στν νθαρρυντικ φράση πού πευθύνει στόν άρειο Χριστός «μ φοβο, μόνον πίστευε». φόβος μπροστ στ τρομακτικ γεγονς το θανάτου μς εναι γνωστς π τν καθημεριν μπειρία. Βλέποντας νθρωπος τι θάνατος βάζει τέλος σ’ λα τ νειρα κα τς προσδοκίες του, καταλαμβάνεται π τρόμο κα γωνία.  Εναι μάλιστα τόσο βέβαιος γιά τόν τελεσίδικο τερματισμ τν πάντων στ θάνατο, στε ν το φαίνεται τελείως νεδαφικ κα παράδοξο ἐὰν κάποιος ποστηρίξει τ ντίθετο.
τσι, ο συγγενες κα φίλοι του αειρου «κατεγέλων», ταν ησος βεβαίωνε τι τ παιδ το ρχισυνάγωγου «οκ πέθανεν, λλ κθεύδει». Καταγέλουν ο νθρωποι μ γνωρίζοντας, μλλον μ πιστεύοντας τι ρχηγς τς ζως βρίσκεται νάμεσά τους γι ν νικήσει τ φθορά, ν λευθερώσει τος νθρώπους, ν καταργήσει τ θάνατο.  Τν καταστροφ κα φθορά, πο φερε μέσα στν κόσμο ωσφορικ πανάσταση το νθρωπου κατ το Θεο, ρχεται ν πανορθώσει Υἱὸς το Θεο διώχνοντας τν σθένεια, τν πόνο κα τ θάνατο π τν κόσμο κα δηγώντας τν νθρωπο στ «ρχαο κάλλος».
Τ θαύματα το Χριστο φανερώνουν ατν τν καινούρια πραγμα-τικότητα πο γκαινιάζεται, δείχνουν τν κόσμο τς θείας γάπης, ναν κόσμο χωρς πόνο κα δάκρυα, χωρς φθορ κα καταστροφή, χωρς τ φόβο το θανάτου. Ατς εναι κόσμος, πως τν θέλησε κα τν δημιούργησε Θες κα πως ναδημιουργεται δι το Χριστο.
Ατήν τήν τελική νακαίνιση τή βλέπουμε δη στά θαύματα το Χριστο, στά θαύματα το γίου Πνεύματος μέσα στή ζωή τς κκλησίας νά τούς αἰῶνες.  Τήν τελική κατάσταση τς φθρασίας τή ζον δη ο πιστοί γευόμενοι τούς καρπούς τν θείων δωρεν μέσα στά μυστήρια τς κκλησίας.

Εκ της ιερας μητροπολεως