Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων
                 Μαρκ ιέ στίχοι 43 –στ΄ στίχ 8

 
«Τω καιρώ εκείνω ελθών Ιωσήφ οαπό Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ός και αυτός ή προσδεχόμενος την βασιλείαν  του θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού, ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε, και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν; ει πάλαι απέθανε· και γνούς από του κεντυρίωνος εδωρήσατο το σώμα τω Ιωσήφ. Και αγοράσας σινδόνα και κάθελων αυτόν ενείλησε τη σινδόνι και κατέθηκεν αυτόν εν μνημεία, ό ην λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλίσε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Και διαγενομένου του σαββάτου Μαρία ή Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν. Και λίαν πρωί της μιας σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατείλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς- τις αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ της θΰρας του μνημείου, και αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος- ην γαρ μέγας σφόδρα. Και εισελθούσαι εις το μνημείον είδον νεανίσκρν καθήμενον εν τοις δεξιοίς, περιβεβλημένον στολή ν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. ο δε λέγει αυταίς- μη εκθαμβείσθε Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον ήγέρθη, ουκ εστίν ώδε ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. αλλ  υπάγετε είπατε τοις μαθηταίς αυτού και τω Πέτρω ότι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν. εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν υμίν.  Και εξελθούσαι έφυγον από του μνημείου· είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασις και ουδενί ουδεν είπον. εφοβούντο γαρ».

 
Εκείνο τον καιρό, ο Ιωσήφ από τηνΑριμαθαία, βουλευτής καί άνθρωπος μευπόληψη, που και αυτός περίμενε τη βασιλεία
του Θεού, τόλμησε και παρουσιάστηκε στον
Πιλάτο και ζήτησε να πάρει το σώμα τουΙησού. Ο Πιλάτος θαύμασε ότι απέθανεκιόλας ο Ιησούς, και αφού προσκάλεσε τοναξιωματικό, τον ρώτησε αν είχε πολλή ώρα
που πέθανε. Και όταν βεβαιώθηκε από τον
αξιωματικό χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ Και οΙωσήφ αφού αγόρασε σάβανο και κατέβασετον Ιησού από το σταυρό, τον τύλιξε στοσάβανο, και το ενταφίασε σε ένα μνημείο που
ήταν σκαμμένο μέσα σε βράχο, και έσυρε μια
πέτρα μπροστά στη θύρα του μνημείου. Όταν
γίνονταν αυτά, η Μαρία η Μαγδαληνή και η
Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν
και έβλεπαν πού ενταφιάζεται ο Ιησούς Και
όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία ηΜαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα τουΙακώβου και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματαγια να έλθουν και να αλείψουν τον Ιησού. Καιτην αυριανή, -που ήταν ή πρώτη ημέρα τηςεβδομάδας, ξεκίνησαν πολύ πρωί καιέρχονταν στο μνημείο, και έφτασαν εκεί μετην ανατολή του ήλιου. Και έλεγαν μεταξύ
τους- Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από τη
θύρα του μνημείου. Και καθώς σήκωσαν ταμάτια τους είδαν πως ήταν κυλισμένη ηπέτρα, και ήταν μια πέτρα πολύ μεγάλη. Καιόταν μπήκαν στο μνημείο, είδαν έναλευκοφορεμένο νέο να κάθεται στα δεξιά και
από το φόβο τους τα έχασαν. Και ο νέος τουςλέγει· μη φοβάστε το ξέρω πωςζητάτε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον
σταύρωσαν. Αναστήθηκε δεν είναι εδώ, να ο
τόπος που τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και
πέστε στους μαθητές του και μάλιστα στον
Πέτρο πως πηγαίνει μπροστά ατό σας στη
Γαλιλαία- εκεί θα τον δείτε, καθώς σας είπε.
Και οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το
μνημείο κατατρομαγμένες και κατασαστισμένες, και από το φόβο τους δεν είπαν σε κανένα τίποτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου