Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 26 ΜΑΙΟΥ 2013


Κυριακ
το Παραλύτου
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε´ 1 - 15
1 Μετ τατα ν ορτ τν ουδαων, κα νβη ησος ες εροσλυμα. 2 στι δ ν τος εροσολμοις π τ προβατικ κολυμβθρα, πιλεγομνη βραϊστ Βηθεσδ, πντε στος χουσα. 3 ν ταταις κατκειτο πλθος τν σθενοντων, τυφλν, χωλν, ξηρν, κδεχομνων τν το δατος κνησιν. 4 γγελος γρ κατ καιρν κατβαινεν
ν τ κολυμβθρ, κα ταρσσετο τ δωρ· ον πρτος μβς μετ τν ταραχν το δατος γις γνετο δποτε κατεχετο νοσματι. 5 ν δ τις νθρωπος κε τρικοντα κα κτ τη χων ν τ σθενείᾳ ατο. 6 τοτον δν ησος κατακεμενον, κα γνος τι πολν δη χρνον χει, λγει ατ· Θλεις γις γενσθαι; 7 πεκρθη ατ σθενν· Κριε, νθρωπον οκ χω, να ταν ταραχθ τ δωρ, βλ με ες τν κολυμβθραν· ν δ ρχομαι γ, λλος πρ μο καταβανει. 8 λγει ατ ησος· γειρε, ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει. 9 κα εθως γνετο γις νθρωπος, κα ρε τν κρβαττον ατο κα περιεπτει. ν δ σββατον ν κεν τ μρ. 10 λεγον ον ο ουδαοι τ τεθεραπευμν· Σββατν στιν· οκ ξεστ σοι ραι τν κρβαττον. 11 πεκρθη ατος· ποισας με γι, κενς μοι επεν· ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει. 12 ρτησαν ον ατν· Τς στιν νθρωπος επν σοι, ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει; 13 δ αθες οκ δει τς στιν· γρ ησος ξνευσεν χλου ντος ν τ τπ. 14 μετ τατα ερσκει ατν ησος ν τ ερ κα επεν ατ· δε γις γγονας· μηκτι μρτανε, να μ χερν σο τι γνηται. 15 πλθεν νθρωπος κα νγγειλε τος ουδαοις τι ησος στιν ποισας ατν γι.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε´ 1 - 15
1 Επειτα από αυτά ήλθεν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. 2 Εκεί δε εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά εις την προβατικήν πύλην του τείχους, υπήρχε μία δεξαμενή νερού, η οποία εις την Εβραϊκήν γλώσσαν είχε το όνομα Βηθεσθά. Γυρω από αυτήν ήσαν και πέντε υπόστεγα. 3 Εις αυτά τα υπόστεγα ευρίσκετο πολύ πλήθος από αρρώστους, τυφλοί, χωλοί, άνθρωποι με ακίνητο και σαν ξερό κάποιο μέλος του σώματός των και οι οποίοι όλοι επερίμεναν να κινηθή το νερό. 4 Διότι κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος εις αυτήν την κολυβήθρα και ανεταράσσετο το νερό. Ο πρώτος, λοιπόν, που θα έμπαινε μετά την ταραχήν του νερού, εθεραπεύετο, από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατείχετο. 5 Υπήρχε δε εκεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ήτο ασθενής τριάντα οκτώ χρόνια. 6 Οταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται, και σαν Θεός που ήτο εγνώρισε ότι πολύν καιρόν είναι άρρωστος, του λέγει· “θέλεις να γίνης υγιής;” 7 Απεκρίθη ο ασθενής· “θέλω, Κυριε, αλλά δεν έχω άνθρωπον, ώστε όταν ταραχθή το νερό νε με ρίψη εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε εγώ σύρομαι προς αυτήν, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει εις την κολυμβήθραν”. 8 Λεγει εις αυτόν ο Ιησούς· “σήκω επάνω, πάρε το κραββάτι σου και περιπάτει”. 9 Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος, επήρε το κρεββάτι του και ήρχισε να περιπατή, όπως όλοι οι υγιείς. Ητο δε Σαββατον κατά την ημέραν εκείνην. 10 Ελεγαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι στον θεραπευθέντα· “σήμερα είναι Σαββατον. Και δεν σου επιτρέπεται να σηκώνης το κρεββάτι σου”. 11 Απήντησε εις αυτούς· “εκείνος, που με θαύμα μου έδωσε την υγείαν μου, μου είπε· Παρε το κρεββάτι σου, και περιπάτει”. 12 Ηρώτησαν, λοιπόν, αυτόν· “ποίος είναι ο άνθρωπος, που σου είπε· “πάρε το κρεββάτι σου και περιπάτει;” 13 Ο θεραπευθείς όμως δεν εγνώριζε ποιός είναι, διότι ο Ιησούς είχε απομακρυνθή μέσα στον όχλον, που ευρίσκετο στον τόπον εκείνον. 14 Επειτα από αυτά τον ευρήκε ο Ιησούς εις την αυλήν του ναού και του είπε· “πρόσεξε· έγινες υγιής· μην αμαρτάνης πλέον, δια να μη σου συμβή κάτι το χειρότερον”. 15 Εφυγε τότε ο άνθρωπος από τον ναόν, επήγε στους Ιουδαίους και τους ανήγγειλε, ότι αυτός που τον έκαμε υγιή είναι ο Ιησούς. (Θα έπρεπε από λόγους και μόνον ευγνωμοσύνης να είχε κινηθή ο τέως παράλυτος, δια να γνωστοποιήση στους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς του είχε δώσει την υγείαν ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου