Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Χρόνια Πολλά κι' Ευλογημένα !
Η Παναγία να σκεπάζει την Πατρίδα μας

Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου

γιος Λουκᾶς Κριμαίας

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στὴν στορία τοῦ κόσμου ορτάζει σήμερα  κκλησία μας.
To πρῶτο εἶναι  Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, τὸν ποο ορτάζουμε σήμερα μὲ χαρὰ καὶ γάπηλλ καὶ μὲ δέος νώπιόν του μεγαλείου του γεγονότος αὐτοῦτὸ ποο νομάζεται «κεφάλαιον» (δηλαδὴ ρχτῆς σωτηρίας μας.
ννέα μῆνες μετὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ πραγματοποιήθηκε καὶ τὸ δεύτερο π τὰ σημαντικότερα γεγονότα,  κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου μας ησο ΧριστοῦΚορυφὴ καὶ λοκλήρωση τῆς σωτηρίας μας θὰ εἶναι  νάσταση τοῦ Κυρίου ησο Χριστοῦ μετὰ π να φρικτὸ θάνατο πάνω στὸ Σταυρό.

χι μόνο μία φορὰ λλ πολλὲς φορὲς φανερώθηκαν στοὺς γίους γγελοιξι μῆνες πρὶν τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆςΠαναγίας Παρθένου Μαρίας στάλθηκε  ρχάγγελος Γαβριὴλ στὸν ερέα Ζαχαρία,  ποος πηρετοσε στὸ ναό, γιὰ νὰ τοῦναγγείλειτι παὐτὸν θὰ γεννηθεῖ  μεγαλύτερος μεταξὺ τῶν νθρώπων Πρόδρομος τοῦ Κυρίου  ωάννηςΚαὶ σήμερα  διος φέρνει τὸ χαρμόσυνο γγελμα στὴν περαγία καὶ χραντο Παρθένο Μαρία,  ποία ζοῦσε στὸ ταπεινὸ φτωχόσπιτο τοῦ ξυλουργοῦ ωσήφ.
 διάλογός του μὲ τὴν Παναγία εἶναι τόσο γιος καὶ μεγαλειώδης ποὺ δὲν τολμῶ νὰ τὸν περιγράψω μὲ δικά μου λόγια λλ πρέπει νὰ τὸν παναλάβω μὲ Εὐαγγελικὰ λόγια.
ταν μπῆκε  ρχάγγελος στὸ περοεἶπε:
«Χαῖρεκεχαριτωμένη·  Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ν γυναιξίν δὲ δοσα διεταράχθη π τῷ λόγῳ αὐτοῦκαὶδιελογίζετο ποταπὸς εἴη  σπασμς οὗτοςκαὶ εἶπεν  γγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦΜαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷκαὶδο συλλήψῃ ν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόνκαὶ καλέσεις τὸ νομα αὐτοῦ ᾿Ιησονοὗτος σται μέγας καὶ υἱὸς ψστου κληθήσεταικαὶ δώσει αὐτῷ Κύριος  Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦκαὶ βασιλεύσει π τὸν οἶκον ᾿Ιακβ εἰς τοὺς αἰῶναςκαὶτῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ σται τέλοςεἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν γγελον· πῶς σται μοι τοῦτοπε νδρα οὐ γινώσκωκαὶποκριθες  γγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Αγιον πελεσεται π σὲ καὶ δύναμις ψστου πισκισει σοι· διὸ καὶ τὸγεννώμενον γιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦκαὶ δο ᾿Ελισβετ  συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ν γήρει αὐτῆςκαὶοὗτος μὴν κτος στν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·  τι οὐκ δυνατσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμαεἶπε δὲ Μαριάμ· δο  δούληΚυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ πλθεν π᾿ αὐτῆς  γγελος.» (Λουκ. 1, 28-38).
Σς χω πεῖ πολλὰ τὰ προηγούμενα χρόνια γι' αὐτὸν τὸ μοναδικὸ στὴν στορία τοῦ κόσμου διάλογο. λλ τώρα θὰσταθῶ στὰ λόγια τοῦ ρχαγγέλου:
«Πνεῦμα γιον πελεύσεται π σὲ καὶ δύναμις ψίστου πισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννώμενον γιον κληθήσεται υἱὸςΘεοῦ».
Κανες ποτέ, π τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ μέχρι τὴ συντέλειά του, δὲν γεννήθηκε καὶ δὲν θὰ γεννηθεῖ κατὰ τὸντρόπο, κατὰ τὸν ποο γεννήθηκε  Θεάνθρωπος ησος Χριστός. Κανεὶς ποτὲ δὲ γεννήθηκε χωρὶς νδραΚανεὶς δὲ γεννήθηκε καὶ δὲν θὰ γεννηθεῖ μὲ τὴν πέλευση τοῦ γίου Πνεύματος. Σὲ κανέναν ποτὲ δὲν κατοίκησε τὸ γιο Πνεῦμα μὲ τέτοια λοκληρωμένη πληρότητα, μὲ τὴν ποία γκατοίκησε στὴν Παναγία Παρθένο Μαρία. Κανέναν δὲν πισκίασε  δύναμη τοῦ ψίστου καὶ τὰ μητρικὰ σπλάγχνα καμμίας γυναίκας δὲν γίασεμὲ τέτοια πληρότητα καὶ δύναμη, πως τὰ σπλάγχνα τῆς περαγίας Παρθένου Μαρίας.
Κρατστε βαθειὰ στὴν καρδιά σας, αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω γιὰ τὴν πλήρη νότητα τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςνθρώπινης οὐσίας τῆς Μαρίας.
 ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ νθρωπου χουν τὴν ρχή τους στὸ Πνεῦμα τοῦ ΘεοῦTo δεύτερο κεφάλαιο τῆς ΠαλαιᾶςΔιαθήκης λέει, τι πλασε  Θεὸς τὸν πρῶτο νθρωποτὸν δάμ, «χοῦν π τῆς γῆς καὶ νεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦπνοὴν ζωῆς» (Γέν. 2, 7).
Μ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μόνο τὸ πνεῦμα τοῦ νθρώπου εἶναι δυνατὸν νὰ κοινωνεῖφόσον π κείνον προέρχεται, πως συμβαίνει καὶ στὴν φύση, συγγενῆ δηλαδὴ μεταξύ τους πράγματα νὰ χουν πραγματικὴ πικοινωνία.
Τν δυνατότητα τῆς ληθινς κοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ τὴν διδαχθήκαμε π τὸν διο τὸν Κύριό μας ησο Χριστό, ποος λέει:
«ἐάν τις γαπ με, τὸν λόγον μου τηρήσεικαὶ  πατήρ μου γαπσει αὐτόνκαὶ πρὸς αὐτὸν λευσμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν (ω. 14, 23).
λλ καὶ  πόστολος Παῦλος μὲ κάποια κπληξη ρωτάει τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου: «Οὐκ οἴδατε τι ναὸς Θεοῦστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ν μν;» (Α' Κορ. 3, 16).
π τοὺς βίους τῶν γίων γνωρίζουμε γιὰ μιὰ πραγματικὴ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶχαν στὴ ζωὴ τοὺς οἱ γιοι τοῦΘεοῦ. Γνωρίζουμε τι αὐτοὶ πρξαν κατοικοιτήρια τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦλλ κόμα καὶ αὐτὴ  βαθειὰ κοινωνία τους μὲ τὸ Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μ' κείνη τὴν εὐλογημένη κατάσταση,  ποία περβαίνει κόμα καὶ τὴν κατάσταση τῶνγγέλων καὶ τῶν ρχαγγέλωνστὴν ποια βρέθηκε  περαγία Παρθένος Μαρία μετὰ τὴν πέλευση τοῦ γίου Πνεύματος.
Ατ δὲν μπόρεσε,  καλύτερα, δὲν θελε νὰ ντιληφθε  κακότυχος κενος αἱρετικὸς Νεστόριος,  ποοςσχυριζόταν τι  περαγία Θεοτόκος γέννησε ναν κοινὸ νθρωπο ησο Χριστό, μὲ τὸν ποο ργότερα νώθηκε  Θεός, γι' αὐτὸ καὶ τὴν περαγία Παρθένο Μαρία τὴν νόμαζε Χριστοτόκο καὶ χι Θεοτόκο.
νστω καὶ λάχιστο, δίκαιο εἶχε  Νεστόριος, τότε  Κύριός μας ησος Χριστὸς θὰ ταν χι  Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεάνθρωπος λλ νας π τοὺς πολλοὺς μεγάλους γίουςοἱ ποοι νομάζονται ληθινο ναοὶ καὶ μονὲς τοῦ Πατρὸς καὶτοῦ Υἱοῦ γιὰ τὴν πέραντη γάπη τους στὸν Θεὸ καὶ τὴν τέλεια φαρμογ στὴ ζωὴ τους τῶν ντολν τοῦ Χριστοῦπως βλέπετε  Νεστόριος δικαίως ναθεματίστηκε π τὴν Τρίτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.
Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ μποροῦσα νὰ τελειώσω τὸν γκωμιαστικό μου λόγο πρὸς τιμὴν τῆς μεγάλης αὐτῆς ορτς τοῦΕὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. μως δὲν θέλω νὰ προσπεράσω τὰ λόγια κενα τοῦ ρχαγγέλου Γαβριήλ, τὰ ποα μπαίνουν σὲ κάθε καθαρὴ καρδιά:
«Χαῖρε, κεχαριτωμένη·  Κύριος μετά σοῦ».
λοι σεςποὺ εἶστε μόψυχοι μὲ μένα, πέστε μου, μπορεῖ νὰ πάρχει νώτερη καὶ καθαρότερη χαρὰ π αὐτήποὺδίνει  αἴσθηση τι μαζί μας εἶναι  Κύριος! τι μᾶς γαππειδ φυλάσσουμε τὶς ντολές Του καὶ τι θὰ λθει μαζὶ μὲ τὸνναρχο Πατέρα Του καὶ θὰ κατοικήσει μαζί μας!
Τς νώτατης αὐτῆς εὐτυχίας καὶ χαρᾶς νὰ μᾶς ξιώσει  Κύριος καὶ Θεὸς μας ησος Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τῆςπεραγίας καὶ χράντου Παρθένου Μαρίας! μήν.


(Πηγή: imaik.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου